Artikel 1 – Definities

1.1         In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen verstaan:

a) JK – Fruit & Vegetables: de eenmanszaak JK – Fruit & Vegetables gevestigd te 6041 AE Ittervoort aan de Margarethastraat 22 ( al dan niet handelend onder één van haar andere in het handelsregister van de kamer van koophandel geregistreerde handelsnamen, waaronder Pick it Fresh), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77797434.

b) Afnemer: de partij die met JK – Fruit & Vegetables een overeenkomst heeft gesloten strekkende tot koop en verkoop van producten van JK – Fruit & Vegetables.

 • Zakelijke Afnemer: de publiekrechtelijke rechtspersoon, de privaatrechtelijke rechtspersoon, de personenvennootschap of de natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die met JK – Fruit & Vegetables een overeenkomst heeft gesloten strekkende tot koop en verkoop van producten van JK – Fruit & Vegetables.
 • Consument Afnemer: de natuurlijke persoon welke niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die met JK – Fruit & Vegetables een overeenkomst heeft gesloten strekkende tot koop en verkoop van producten van JK – Fruit & Vegetables.

c) Schriftelijk: in een door JK – Fruit & Vegetables en Afnemer ondertekend stuk (o.a. overeenkomst), per (aangetekende) brief, per fax, per e-mail.

d) Website: de website van JK – Fruit & Vegetables, te vinden onder de URL: https://www.pickitfresh.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden

2.1         De algemene voorwaarden van JK – Fruit & Vegetables zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen Afnemer en JK – Fruit & Vegetables wordt gesloten en maken daarvan een onlosmakelijk onderdeel uit.

2.2         JK – Fruit & Vegetables is te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. JK – Fruit & Vegetables zal Afnemer 14 dagen van te voren over een dergelijke wijziging Schriftelijk informeren met vermelding van de ingangsdatum en onder toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Vanaf de ingangsdatum zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing, ook op reeds bestaande overeenkomsten.

2.3         Mocht de Consument Afnemer bezwaar hebben tegen het wijzigen van algemene voorwaarden, dan heeft de Consument Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst met JK – Fruit & Vegetables schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen nadat JK – Fruit & Vegetables  de Consument Afnemer heeft geïnformeerd over de eenzijdige wijziging zoals bedoeld in artikel 2.2.

 

Artikel 3 – Bestellingen, totstandkoming overeenkomsten, prijzen

3.1      Bestellingen kunnen door Afnemer telefonisch, per e-mail of via de bestelomgeving op de Website van JK – Fruit & Vegetables worden geplaatst.

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer per e-mail een orderbevestiging van JK – Fruit & Vegetables ontvangt of, bij gebreke van een orderbevestiging, door levering van de bestelde producten.
 • JK – Fruit & Vegetables behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bestelling niet te aanvaarden, in dat geval komt er geen overeenkomst tot stand en is JK – Fruit & Vegetables niet gehouden te leveren.
 • Alle Prijzen zoals getoond op de Website voor de Consument Afnemer zijn inclusief BTW. Alle prijzen zoals getoond op de Website voor de Zakelijke Afnemer zijn exclusief BTW.

3.5      Alle prijzen op zowel de Website voor de Consument Afnemer als voor de Zakelijke Afnemer zijn exclusief kosten van emballage en inclusief transportkosten. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen worden de emballagekosten in rekening gebracht bij de Afnemer.

3.6      Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook gepubliceerd door JK – Fruit & Vegetables, zijn vrijblijvend en niet leidend.

3.7      Aanbiedingen en toezeggingen met betrekking tot prijzen – gedaan door werknemers van JK – Fruit & Vegetables – zijn slechts bindend, indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door JK – Fruit & Vegetables zijn bevestigd.

3.8      JK – Fruit & Vegetables heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden en kostenverhogende omstandigheden, waaronder wordt verstaan een stijging van één of meer prijsbepalende factoren, die ontstaan of aan het licht komen tussen het moment waarop de overeenkomst is gesloten en het moment waarop de bestelde producten geleverd worden, de (vaste) prijs eenzijdig aan te passen. De belangrijkste prijsbepalende factoren voor de prijzen van JK – Fruit & Vegetables zijn inkoopkosten, transportkosten, kosten die verbonden zijn aan het opslaan van al hetgeen JK – Fruit & Vegetables aanbiedt, personeel, toeleveranciers, energie, brandstof, verzekeringen en belastingen.

3.9      JK – Fruit & Vegetables informeert Afnemer Schriftelijk over onvoorziene omstandigheden en/of kostenverhogende omstandigheden en de prijsstijging die daarvan het gevolg is.

3.10    Bij een verhoging van de prijs door JK – Fruit & Vegetables binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de Consument Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een Schriftelijke verklaring, zonder dat daardoor een schadevergoedingsverplichting voor één van Partijen ontstaat. Dit ontbindingsrecht komt te vervallen als de Consument Afnemer daarvan geen gebruik heeft gemaakt uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat JK – Fruit & Vegetables Consument Afnemer Schriftelijk heeft geïnformeerd over de prijsverhoging.

 

Artikel 4 – Leveringen

4.1      JK – Fruit & Vegetables levert bestelde producten op het door Afnemer opgegeven adres.

4.2      JK – Fruit & Vegetables  levert in de regel met behulp van eigen koeriers. JK – Fruit & Vegetables informeert de Afnemer over de dag en tijdstip waarop zij voornemens is de bestelde producten te leveren. JK – Fruit & Vegetables  kan de routes en de dag van levering wijzigen, bijvoorbeeld om redenen van efficiëntie en duurzaamheid. JK – Fruit & Vegetables informeert Afnemer maximaal 14 dagen van tevoren over een dergelijke wijziging. JK – Fruit & Vegetables heeft het recht om te leveren met behulp van koeriers van een logistieke dienstverlener in plaats van met eigen koeriers.

4.3      Afnemer is gehouden om medewerking te verlenen aan de levering, onder meer door de producten in ontvangst te nemen.

4.4      Indien er op het moment van levering van de producten niemand aanwezig is, kan JK – Fruit & Vegetables ervoor kiezen om producten af te leveren op het terrein van Afnemer, de producten af te leveren bij de buren van Afnemer, de producten alsnog op een later tijdstip af te leveren tegen een meerprijs of de producten door Afnemer op te laten halen bij het distributiecentrum van JK – Fruit & Vegetables. Eventuele extra kosten met betrekking tot niet (volledige) levering worden aan Afnemer doorberekend.

4.5      Opgegeven levertermijnen zijn indicatief. JK – Fruit & Vegetables spant zich tot het uiterste in om tijdig te leveren, maar raakt niet in verzuim door overschrijding van een opgegeven levertermijn. Daarvoor is een Schriftelijke ingebrekestelling van Afnemer vereist waarbij aan JK – Fruit & Vegetables een termijn van ten minste 14 dagen worden geboden om alsnog te leveren.

4.6      JK – Fruit & Vegetables heeft het recht om vervroegd en / of in delen te leveren.

4.7      Het risico van de producten gaat over op Afnemer op het moment van levering.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1      De Afnemer dient betalingen aan JK – Fruit & Vegetables volgens de in de bestelprocedure, op de Website aangegeven betaalmethoden of bij vooruitbetaling te voldoen. JK – Fruit & Vegetables is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

5.2      De Consument Afnemer dient het bestelbedrag direct te betalen bij het afronden van de bestelling in het bestelportaal, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen of op de orderbevestiging en/of factuur een andere betalingstermijn is vermeld. Indien geen orderbevestiging wordt ontvangen dient de betaling binnen 7 dagen na levering plaats te vinden.

5.3      De Zakelijke Afnemer dient het bestelbedrag binnen een betalingstermijn van zeven dagen na orderbevestiging te voldoen, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen of tenzij op de orderbevestiging en/of factuur een andere betalingstermijn is vermeld. Indien geen orderbevestiging wordt ontvangen dient de betaling binnen 7 dagen na levering plaats te vinden.

5.4      De Consument Afnemer verkeert na het verstrijken van de in de ingebrekestelling opgenomen termijn in verzuim. De Consument Afnemer is alsdan wettelijke rente verschuldigd zoals bedoeld in artikel 6:119 BW. Tevens is JK – Fruit & Vegetables bevoegd de kosten van buitengerechtelijke incassomaatregelen op de Consument Afnemer te verhalen, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c BW.

5.5      De Zakelijke Afnemer verkeert na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Zakelijke Afnemer is alsdan wettelijke handelsrente verschuldigd zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Tevens is JK – Fruit & Vegetables bevoegd de kosten van buitengerechtelijke incassomaatregelen op de Zakelijke Afnemer te verhalen, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c BW. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 50,00. Als de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan is Afnemer deze daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De vergoeding voor gerechtelijke kosten bedraagt de daadwerkelijk gemaakte proceskosten waaronder griffierecht, advocaatkosten en deurwaarderskosten.

5.6      Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, heeft JK – Fruit & Vegetables het recht om bestellingen te weigeren en leveringen op te schorten totdat Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan uit hoofde van enige met JK – Fruit & Vegetables gesloten overeenkomst. Tevens heeft JK – Fruit & Vegetables het recht om vooruitbetaling te verlangen voor toekomstige bestellingen en adequate zekerheid, voor de nakoming van bestaande en toekomstige betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Facturen waarbij vooruitbetaling wordt gevraagd moeten worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum. Zekerheid moet worden gesteld binnen 7 dagen na een verzoek daartoe.

5.7      Ten aanzien van een betalingsverplichting kan geen beroep worden gedaan op overmacht.

 

Artikel 6 – Emballage

6.1      Emballage dient aan JK – Fruit & Vegetables geretourneerd te worden bij de eerstvolgende levering tenzij anders is afgesproken.

6.2      Via JK – Fruit & Vegetables geleverde emballage wordt retour genomen tegen de op het moment van terugname geldende factuurprijs.

6.3      De in te leveren emballage dient schoon, leeg en in een goede staat te worden teruggegeven.

6.4      Emballage die niet door JK – Fruit & Vegetables is geleverd, kan niet bij JK – Fruit & Vegetables worden ingeleverd.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht/retour

7.1      Alle door JK – Fruit & Vegetables aangeboden producten zijn uitgezonderd van het wettelijke herroepingsrecht, aangezien het versproducten met een beperkte houdbaarheid betreft.

 

Artikel 8 – Onderzoeksplicht en klachtplicht Afnemer

8.1      Afnemer is gehouden om geleverde producten direct na levering te controleren op compleetheid, juistheid (in overeenstemming met de bestelling) en gebreken.

8.2      Zichtbare gebreken en / of zichtbare beschadigingen aan en / of afwijkingen (ten opzichte van de bestelling, bijvoorbeeld aard of aantal) van de geleverde producten moet Afnemer binnen 24 uur na levering melden bij JK – Fruit & Vegetables.

8.3      Gebreken aan de geleverde producten die niet zichtbaar waren en die bij tijdig en deugdelijk onderzoek niet geconstateerd hadden kunnen worden, moet Afnemer melden binnen 3 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt, ongeacht het tijdstip waarop Afnemer het vermeende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

8.4      Klachten dienen Schriftelijk bij JK – Fruit & Vegetables te worden gemeld onder vermelding van het ordernummer en de aard en omvang van de gebreken en / of beschadigingen.

8.5      Afnemer moet JK – Fruit & Vegetables in de gelegenheid stellen om de gegrondheid van een klacht te onderzoeken en daaraan alle medewerking verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is. Tot de mogelijkheden behoren een retourzending van de geleverde producten. Geretourneerde producten moeten compleet zijn, verpakt in de originele en ongeopende verpakking en voorzien van een kopie van de orderbevestiging en factuur. Bij gebreke daarvan wordt een klacht niet verder in behandeling genomen en is JK – Fruit & Vegetables niet aansprakelijk.

8.6      Een klacht die naar het oordeel van JK – Fruit & Vegetables terecht is, zal door JK – Fruit & Vegetables worden opgelost door, naar keuze van JK – Fruit & Vegetables , binnen redelijke termijn de geleverde producten kosteloos te vervangen en/of aan te vullen, het crediteren van het voor de geleverde producten gefactureerde netto bedrag of het betalen van een vergoeding met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van deze algemene voorwaarden.

8.7      Als Afnemer niet tijdig en / of op juiste wijze klaagt of indien Afnemer JK – Fruit & Vegetables niet in de gelegenheid stelt om de gegrondheid van een klacht direct te onderzoeken en / of daaraan niet alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verleent, kan Afnemer geen beroep meer doen op gebreken aan de geleverde producten en vervalt iedere vordering en ieder verweer dat feitelijk daarop is gegrond.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid JK – Fruit & Vegetables 

 • De cumulatieve aansprakelijkheid van JK – Fruit & Vegetables ten opzichte van Afnemer is, in alle gevallen en gebaseerd op welke rechtsgrond of rechtsgronden dan ook, beperkt tot het naar keuze van JK – Fruit & Vegetables binnen redelijke termijn kosteloos vervangen van de geleverde producten, binnen redelijke termijn kosteloos herstellen of aanvullen van de geleverde producten, het crediteren van het voor de geleverde producten gefactureerde netto bedrag of het betalen van een bedrag ter vergoeding van de directe schade van Afnemer met inachtneming van het hierna in de volgende leden van dit artikel bepaalde. De totale aansprakelijkheid van JK – Fruit & Vegetables is hiertoe beperkt.
 • JK – Fruit & Vegetables is niet aansprakelijkheid voor:
 • indirecte schade en gevolgschade waaronder onder meer maar niet uitsluitend wordt verstaan schade aan andere zaken dan de geleverde producten, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met de geleverde producten;
 • schade die het gevolg is van gedragingen of verwijtbaar nalaten van derden, ongedacht of deze derden door JK – Fruit & Vegetables zijn ingeschakeld;
 • schade die verband houdt met overschrijding van een door JK – Fruit & Vegetables opgegeven levertijd voor zover de levering is uitgevoerd door een door JK – Fruit & Vegetables ingeschakelde derde;
 • schade die verband houdt met de beëindiging van de overeenkomst door JK – Fruit & Vegetables.

9.3      JK – Fruit & Vegetables heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Er gelden beperkingen en uitsluitingen in de dekking en een eigen risico.

9.4      De vergoedingsverplichting van JK – Fruit & Vegetables ten opzichte van Afnemer bedraagt, in alle gevallen en ongeacht de rechtsgrond of rechtsgronden van de aansprakelijkheid, per gebeurtenis maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van JK – Fruit & Vegetables ter zake uitkeert vermeerderd met het ter zake door JK – Fruit & Vegetables verschuldigde eigen risico. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van JK – Fruit & Vegetables niet mocht uitkeren dan bedraagt de vergoedingsverplichting van JK – Fruit & Vegetables ten opzichte van Afnemer, in alle gevallen en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, per gebeurtenis maximaal € 50,00 en in totaal (algeheel maximum) maximaal € 250,00. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.5      Afnemer vrijwaart JK – Fruit & Vegetables voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, inclusief vrijwaring voor alle kosten waaronder kosten voor rechtsbijstand die aan de zijde van JK – Fruit & Vegetables ontstaan als gevolg van dergelijke aanspraken van derden.

9.6      In geval van overmacht is JK – Fruit & Vegetables niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Afnemer ontstane schade.

9.7      Indien komt vast te staan dat de schade van Afnemer het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding of leidinggevende ondergeschikten van JK – Fruit & Vegetables dan komt aan JK – Fruit & Vegetables geen beroep toe op de in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van haar aansprakelijkheid.

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1    Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende omstandigheden waarop een partij geen invloed kan uitoefenen en die niet aan haar zijn toe te rekenen, die ervoor zorgen dat een normale nakoming door die partij van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of een in het kader daarvan gesloten koopovereenkomst jegens de andere partij, al dan niet tijdelijk, onmogelijk is dan wel te bezwaarlijk.

10.2    Als overmacht aan de zijde van JK – Fruit & Vegetables heeft onder meer maar niet uitsluitend te gelden: brand, overstromingen en andere natuurrampen, oorlog, terrorisme en dreiging van terrorisme, rellen, stakingen, ziekte of quarantaine van personeel, een algemeen gebrek aan grondstoffen, algemene storingen in de energievoorziening, algemene vervoersproblemen, stagnatie bij toeleveranciers en andere derden waarvan JK – Fruit & Vegetables afhankelijk is, een virus, pandemie of epidemie, maatregelen en aanbevelingen van overheidswege bijvoorbeeld in het belang van de volksgezondheid.

10.3    Indien normale nakoming van een of meer verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst door een partij niet mogelijk of te bezwaarlijk is door overmacht dan is deze partij gerechtigd deze verplichtingen op te schorten zolang de overmacht aanhoudt. De verhinderde partij is gehouden om de andere partij zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over deze opschorting, de aard en de inhoud van de overmacht, de verplichtingen in de nakoming waarvan zij verhinderd is alsmede, voor zover mogelijk, de verwachte duur van de overmacht.

10.4    In geval van aanhoudende overmacht aan de zijde van één van partijen, waaronder wordt verstaan een overmachtssituatie die onafgebroken langer aanhoudt dan één maand, hebben zowel Afnemer als JK – Fruit & Vegetables het recht om de overeenkomst die door de overmacht wordt getroffen, in of buiten rechte te ontbinden zonder dat daarvoor een verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij ontstaat. Buitengerechtelijke ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende Schriftelijke verklaring aan de andere partij. Indien JK – Fruit & Vegetables op het moment van ontbinding gedeeltelijk aan haar (leverings)verplichtingen uit hoofde van de ontbonden overeenkomst heeft voldaan, heeft JK – Fruit & Vegetables  recht op betaling van de geleverde producten en diensten en is JK – Fruit & Vegetables gerechtigd om daarvoor afzonderlijk te facturen.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten JK – Fruit & Vegetables 

11.1    Alle documenten, afbeeldingen, offertes, ontwerpen e.d. verstrekt aan Afnemer blijven eigendom van JK – Fruit & Vegetables en mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden tenzij anders overeengekomen. Het gebruik hiervan dient Schriftelijk te worden vastgelegd.

 • Als Afnemer de in artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen niet nakomt dan schiet Afnemer toerekenbaar tekort jegens JK – Fruit & Vegetables in de nakoming van de overeenkomst en verbeurt Afnemer aan JK – Fruit & Vegetables een onmiddellijk opeisbare boete, zonder dat daartoe een voorafgaande somma­tie, inge­breke­stelling of andere verklaring vereist is, van € 10.000,00 per overtreding plus een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 50.000,00, een en ander ongeacht de reden van de tekortkoming.

11.3    De boetes als bedoeld in artikel 11.2 van deze algemene voorwaarden zijn bedoeld als prikkel tot nakoming en gelden onverminderd alle aan JK – Fruit & Vegetables uit hoofde van de overeenkomst en / of de wet toekomende rechten, waaronder het recht om nakoming te vorderen en het recht om aanvullende en vervangende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 – Forumkeuze en rechtskeuze

12.1    De rechtsverhouding tussen Afnemer en JK – Fruit & Vegetables wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Op de overeenkomst tussen Afnemer en JK – Fruit & Vegetables en op alle huidige en toekomstige verbintenissen anders dan uit overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet, is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2    De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond is exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en / of huidige of toekomstige overeenkomsten tussen Afnemer en JK – Fruit & Vegetables alsmede voor geschillen die zijn ontstaan en zullen ontstaan naar aanleiding van alle huidige en toekomstige verbintenissen tussen Afnemer en JK – Fruit & Vegetables anders dan uit overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet. Voor de Consument Afnemer geldt dat aan hem een termijn toekomt van een maand nadat JK – Fruit & Vegetables zich Schriftelijk jegens hem om dit forumkeuzebeding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.